Hvad vil vi egentlig med Thy?

Vi har fået dette indlæg fra Katrine Bojesen fra Sennels:

Hvad vil vi egentlig med Thy?

Thisted kommunes politikere har endnu en gang varslet lukning af daginstitutioner og skoler rundt omkring i kommunen, og den såkaldte udviklingsplan er nu sendt i høring. I den forbindelse er det på høje tid, at såvel politikere som borgere spørger sig selv, hvad vi egentlig vil med vores kommune, og hvad det hele skal ende med. Hvad er visionerne?

Skal vi kaste håndklædet i ringen og føre en politik, hvor vi accepterer tingenes tilstand med fortsat befolkningstilbagegang og anden negativ udvikling? I så fald skal vi bare forsætte som hidtil, så kommer det helt af sig selv.

Læs videre Hvad vil vi egentlig med Thy?

Kommentarer til udviklingsplan for dagtilbudsområdet i Thisted Kommune

Hjemmesiden har modtaget dette debatindlæg om bevarelse af Nors Børnehus fra Anette Pedersen:

( det med rødt er kopieret direkte fra kommunens rapport).

Jeg tager udgangspunkt i argumenterne for hvorfor lige Nors Børnehus skal bevares, frem for at argumentere for lukning af andre institutioner.
Nors ER altså bæredygtig på alle de angivne parametre, og derfor skal vi IKKE lukkes. !!

Udviklingsplanen tager afsæt i, at der skal skabes bæredygtige dagtilbud i et perspektiv, der rækker frem mod 2021. Bæredygtige dagtilbud defineres som enheder, der er bæredygtige i forhold til efterspørgsel og behov, økonomi samt faglig kvalitet.

Udviklingsplanen forholder sig ikke til afledte konsekvenser af fremtidige strukturændringer, såsom lokale konsekvenser for foreningslivet og idrætsfaciliteter, udviklingen af huspriser, betydningen for forretnings- og erhvervsliv og landsbyudvikling generelt.

I bilag 1 (side 34) fremgår den anvendte kapacitet i de enkelte skoledistrikter og områder i 2013. Den anvendte kapacitet i 2013 er i bilaget også sammenholdt med det forventede pasningsbehov i perioden 2013-2021.

Der er ikke taget højde for udgifter til drift af tiloversblevne bygninger og nedrivning.
– Bevarelse af dagplejen som tilbud, dog i mindre skala.
– Institutionsstørrelser på minimum 50 børn over tid.

Læs videre Kommentarer til udviklingsplan for dagtilbudsområdet i Thisted Kommune