Generalforsamling

Nors-Tved Borgerforening afholder generalforsamling

Onsdag den 22.marts kl 19.00 på Nors Kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Dennis Jensen
Svend Nørgård
Helmar Thonsgård
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dens afholdelse. Kan sendes på mail til ils@privat.dk

Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og kage

P.b.v.
Inger Lis Svane